វត្តមាន ត្រីបាឡែន នៅដែនសមុទ្រកម្ពុជា កោះរ៉ុងសន្លឹម

0
731