“កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍” រកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភី​​ហើយ!

0
816

កម្មវិធីប្រលងប្រណាំងប្រកួតវីដេអូស្ដីអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ “កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍” រដូវកាលទី២ ឆ្នាំ២០១៩ ដែល​ក្រសួង​ទេសចរ​ណ៍ បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រកួត​ប្រជែង​បានរកឃើញជ័យលាភី​ទាំង ៣ក្រុម​ហើយ។

គួរបញ្ជាក់ថា ការប្រឡងប្រណាំងវីដេអូអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ បាន​ទៅ​ថត​នៅ​ភូមិ​ភាគ​ឦសាន្ត ដោយ​បែងចែកជា ៣តំបន់ ក្នុង១តំបន់ មាន៤ក្រុម។ វីដេអូទាំង៣តំបន់ នឹង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​បោះ​ឆ្នោត​រយៈ​ពេល ១សប្តាហ៍ ដែលស្មើនឹង៤០%នៃពិន្ទុសរុប។ ដោយឡែក ៣០% នៃ​ការ​ផ្តល់​ជូន​លើ​បច្ចេកទេស​នៃការៀបចំវិដែអូ និង៣០% ផ្តល់ជូនលើខ្លឹមសាររបស់វីដេអូ៕

ទស្សនា​វីដេអូ​ជ័យ​លាភី​ទាំង ៣​ខាង​ក្រោម៖

ជ័យលាភី​លេខ ៣៖ បាន​ទៅ​លើ​ក្រុម REC 709 វីដេអូ​ក្រោមណងជើង “បុព្វេសន្និវាស”

សូុមអបអរសាទរដល់ជ័យលាភីលេខ ៣ ក្រុម REC 709 វីដេអូក្រោមចំណងជើង “បុព្វេសន្និវាស"កម្មវិធីប្រលងប្រណាំងវីដេអូអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ "កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍"​​​ រដូវកាលទី២ ឆ្នាំ២០១៩ បានរកឃើញជ័យលាភីចំនួន ០៣ក្រុម ក្នុងនោះក្រុម REC 709 បានទទួលជ័យលាភីលេខ៣ ដែលមានវីដេអូក្រោមចំណងជើង "បុព្វេសន្និវាស"។គួរបញ្ជាក់ថា ការប្រឡងប្រណាំងវីដេអូអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ "កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍" រដូវកាលទី២ ឆ្នាំ២០១៩ បានទៅថតនៅភូមិភាគឦសាន្ត ដោយបែងចែកជា៣តំបន់ ក្នុង១តំបន់ មាន៤ក្រុម។ វីដេអូទាំង៣តំបន់ នឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតរយៈពេល ១សប្តាហ៍ ដែលស្មើនឹង៤០%នៃពិន្ទុសរុប។ ដោយឡែក ៣០% នៃការផ្តល់ជូនលើបច្ចេកទេសនៃការៀបចំវិដែអូ និង៣០% ផ្តល់ជូនលើខ្លឹមសាររបស់វីដេអូ៕

Gepostet von ក្រសួងទេសចរណ៍ Ministry of Tourism, Cambodia am Dienstag, 8. Oktober 2019

ជ័យលាភី​លេខ ២៖ បាន​ទៅ​លើ​ក្រុម ចង្រិតព្រៃ វីដេអូ​ក្រោម​ចំណងជើង “ផ្ទះទីពីរ”

សូុមអបអរសាទរដល់ជ័យលាភីលេខ ២ ក្រុមចង្រិតព្រៃ វីដេអូក្រោមចំណងជើង "ផ្ទះទីពីរ"កម្មវិធីប្រលងប្រណាំងវីដេអូអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ "កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍"​​​ រដូវកាលទី២ ឆ្នាំ២០១៩ បានរកឃើញជ័យលាភីចំនួន ០៣ក្រុម ក្នុងនោះក្រុមចង្រិតព្រៃ បានទទួលជ័យលាភីលេខ២ ដែលមានវីដេអូក្រោមចំណងជើង "ផ្ទះទីពីរ"។គួរបញ្ជាក់ថា ការប្រឡងប្រណាំងវីដេអូអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ "កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍" រដូវកាលទី២ ឆ្នាំ២០១៩ បានទៅថតនៅភូមិភាគឦសាន្ត ដោយបែងចែកជា៣តំបន់ ក្នុង១តំបន់ មាន៤ក្រុម។ វីដេអូទាំង៣តំបន់ នឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតរយៈពេល ១សប្តាហ៍ ដែលស្មើនឹង៤០%នៃពិន្ទុសរុប។ ដោយឡែក ៣០% នៃការផ្តល់ជូនលើបច្ចេកទេសនៃការៀបចំវិដែអូ និង៣០% ផ្តល់ជូនលើខ្លឹមសាររបស់វីដេអូ៕

Gepostet von ក្រសួងទេសចរណ៍ Ministry of Tourism, Cambodia am Dienstag, 8. Oktober 2019

 

ជ័យលាភី​លេខ ១៖ បានន​ទៅ​លើ​ក្រុម Media Gate វីដេអូក្រោមចំណងជើង “រតនៈនិស្ស័យ”

សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភីប្រឡង​ប្រណាំង​​វីដេអូ​រដូវ​កាល​ទី២ នេះ លេខ១ ទឹក​ប្រាក់​ចំនួណ ១,០០០ ដុល្លារ លេខ២ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន ៦០០ ដុល្លារ និង​លេខ៣ ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន ៤០០ ដុល្លារ៕