របាយការណ៍៖ ការប្រមូលផលស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករសម្រេចបានជិត១៦ម៉ឺនហិកតា

0
1077

ភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង ក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ ទូទាំង២១ រាជធានី-ខេត្ត របស់ប្រជាកសិករខ្មែរ សម្រេចបានជាង ១៦ម៉ឺនហិកតា ស្មើ​នឹង​២៩​ភាគរយ ខណៈការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះ សម្រេចបានជាង៥០ម៉ឺនហិកតា។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក៖