២​ ទសវត្សចុងក្រោយ ចំនួន​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេ​គង្គ បានកើនឡើងខ្ពស់​ បើធៀបចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៧!

0
918

[English below]

បើយោងតាម​ អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ខាង​ក្រោម​នេះ​ ជា​ក្រាប​បង្ហាញ​ពី​ចំនួន​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេគង្គ​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៧ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៧។ លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ឆ្នាំ​២០១៧​ បាន​បង្ហាញ​ថា​ សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេ​គង្គ​បាន​កើន​ឡើង​ចំនួន​ ៩២ ក្បាល​ ហើយ​ចំនួន​នេះ​ ជា​ចំនួន​កើន​ឡើង​លើក​ដំបូង​គេ​បង្អស់​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​ប្រវិត្ត​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ចំនួន​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេ​គង្គ​។ កំណើន​ឡើង​នេះ ជា​ក្តី​សង្ឃឹម​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ការ​ស្តារ​ឡើង​វិញ​នូវ​ចំនួន​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេគង្គ​ ដែល​ជា​រតន​សម្បិត្ត​ជាតិ​មាន​ជី​វិត​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

អាន​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​អំពី​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេមេគង្គ​៖ http://cambodia.panda.org/?uNewsID=326650

According to WWF-Cambodia, below is a graph showing the number of Mekong dolphins from 1997 to 2017. The 2017 survey result showed that the number of the Mekong dolphins increased to 92, making it the first increase ever recorded in the dolphin survey history. This increase is a new hope for recovering the number of the Mekong dolphin, which is Cambodia’s living national treasure.

Read the press release about the Mekong dolphin survey result here:http://cambodia.panda.org/?uNewsID=326650