ទូត​ជប៉ុន ប្រកាស​បើកការ​ប្រកួត “បង្កើត​វត្ថុ​ច្នៃ​ពីសំរាម”

0
580

ស្ថានទូត​ជប៉ុន ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃទី៣១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨ បាន​ប្រកាស​បើកការ​ប្រកួត​ប្រជែង លើការ​ “បង្កើត​វត្ថុច្នៃពី​សំរាម” សម្រាប់​គម្រោង​ភ្នំពេញ​ទីក្រុង​ស្អាត​ជាមួយ​ប្រទេស​ជប៉ុន។ ការ​បង្កើត​ឱ្យមាន​កម្មវិធី​នេះ គឺ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ទីក្រុងស្អាត និង​ជំរុញ​មិត្តភាព​រវាង​ប្រទេស​ទាំង២។

ស្ថានទូត​ជប៉ុន បាន​អញ្ជើញ​សាធារណជន​ទាំងអស់ ឱ្យ​ចូលរួម​ការប្រកួត​ប្រជែង​នេះ ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ទទួលពាក្យ​ពីថ្ងៃ​ជូនដំណឹង​នេះ រហូតដល់​ថ្ងៃទី១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨។

ស្ថានទូត​ដដែល​នេះ បន្ថែម​ថា សម្រាប់​លក្ខន្តិកៈ​នៃ​ការ​ប្រកួត និង​ពាក្យ​សុំ គឺ​អាចចូល​ទៅកាន់​វិបសយ​របស់​ស្ថានទូត៖http://japan.go.jp/itpr_en/c_000095.html?fbclid=IwAR2AFdkXgXXOSayrhJX9jYkI9Tb8pHUMEZ08AvqyPIi6DGUXQvZUWgQS7ik