មានដឹងទេថាសត្វត្រយ៉ងយក្សសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើង

0
4611

តើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ស្គាល់នឹងដឹងថាសត្វត្រយ៉ងយក្សនេះជាសត្វតំណាងអោយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ? តើមាននណារខ្លះធ្លាប់បានឃើញសត្វនេះដោយផ្ទាល់? នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារខាងក្រោមនេះគឺបរិយាយអំពីស្ថានភាព រស់នៅនិងកត្តាជីវសាស្រ្តរបស់សត្វត្រយ៉ងយក្ស ដែលជិតផុតពូជនិងប្រភេទសត្វបក្សីកម្រកព្រមទាំងជិតផុតពូជមួយចំនួន ផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជា។
ផលិតដោយ: លោក Allan Michaud (2015)

សត្វត្រយ៉ងយក្សតំណាងអោយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ

តើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ស្គាល់នឹងដឹងថាសត្វត្រយ៉ងយក្សនេះជាសត្វតំណាងអោយអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ? តើមាននណារខ្លះធ្លាប់បានឃើញសត្វនេះដោយផ្ទាល់? នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារខាងក្រោមនេះគឺបរិយាយអំពីស្ថានភាព រស់នៅនិងកត្តាជីវសាស្រ្តរបស់សត្វត្រយ៉ងយក្ស ដែលជិតផុតពូជនិងប្រភេទសត្វបក្សីកម្រកព្រមទាំងជិតផុតពូជមួយចំនួន ផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជា។ផលិតដោយ: លោក Allan Michaud (2015)

Posted by Cambotripnews on Tuesday, 2 January 2018