សត្វក្ដាន់ជិតផុតពូជ (Eld’s deer) ដែលក្រុមអភិរក្សសង្រ្គោះបានពីព្រានព្រៃយកទៅថែរក្សានៅភ្នំតាម៉ៅ

0
227

សត្វក្ដាន់ជិតផុតពូជ (Endangered Eld’s deer) ដែលក្រុមអភិរក្សសង្រ្គោះបានពីព្រានព្រៃយកទៅថែរក្សានៅភ្នំតាម៉ៅ។

ប្រភព៖ WildlifeAlliance