ក្រុមយុវជនបោះជំរំតង់នៅតំបន់ទឹកធ្លាក់អូរគគីរ តំបន់ទឹកធ្លាក់៩ជាន់

0
868

ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រុមការងារស.ស.យ.ក.វិស័យបរិស្ថាន និងក្រុមការងារនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យ (Khmer Camping) បានសហការរៀបចំគម្រោង ជំរំតង់សមុទ្រដើម្បីបរិស្ថាន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សាភ្ជាប់យុវជន និងសិស្ស-និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ទៅនឹងកិច្ចការងារបរិស្ថាន ជីវៈចម្រុះ ធនធានធម្មជាតិ និងតំបន់អេកូ-ទេសចរណ៍ តាមរយៈសកម្មភាព ការទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះ ការអនាម័យបរិស្ថាន ការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ ទុកដាក់សំរាមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គម្រោងនេះនឹងអនុវត្តន៍នៅថ្ងៃ ទី០២-០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅតំបន់ទឹកធ្លាក់អូរគគីរ តំបន់ទឹកធ្លាក់០៩ជាន់ និងតំបន់ធ្នេរខ្សាច់សមុទ្រ ស្ថិតនៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង៕

ក្រុមយុវជនគ្រោងបោះជំរំតង់នៅតំបន់ទឹកធ្លាក់អូរគគីរ តំបន់ទឹកធ្លាក…

ក្រុមយុវជនគ្រោងបោះជំរំតង់នៅតំបន់ទឹកធ្លាក់អូរគគីរ តំបន់ទឹកធ្លាក់០៩ជាន់—ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រុមការងារស.ស.យ.ក.វិស័យបរិស្ថាន និងក្រុមការងារនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យ (Khmer Camping) បានសហការរៀបចំគម្រោង ជំរំតង់សមុទ្រដើម្បីបរិស្ថាន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សាភ្ជាប់យុវជន និងសិស្ស-និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ទៅនឹងកិច្ចការងារបរិស្ថាន ជីវៈចម្រុះ ធនធានធម្មជាតិ និងតំបន់អេកូ-ទេសចរណ៍ តាមរយៈសកម្មភាព ការទស្សនកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះ ការអនាម័យបរិស្ថាន ការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ ទុកដាក់សំរាមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គម្រោងនេះនឹងអនុវត្តន៍នៅថ្ងៃ ទី០២-០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅតំបន់ទឹកធ្លាក់អូរគគីរ តំបន់ទឹកធ្លាក់០៩ជាន់ និងតំបន់ធ្នេរខ្សាច់សមុទ្រ ស្ថិតនៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង៕ប្រភព : ក្រសួងបរិស្ថាន#cambodia #MinistryOfEnvironment #ក្រសួងបរិស្ថាន

Posted by Cambotripnews on Tuesday, 28 November 2017


ប្រភព : ក្រសួងបរិស្ថាន