វិធីសាស្ត្រមើលបន្លែ-ផ្លែឈើ មានជាតិគីមី ឬអត់ដោយខ្លួនឯង

0
2058
វិធីសាស្ត្រមើលបន្លែ-ផ្លែឈើ មានជាតិគីមី ឬអត់ដោយខ្លួនឯង

ភ្នំពេញ៖ ខណៈដែល ប្រជាពលរដ្ឋកំពុង មាន ការ ព្រួយ បារម្ភចំពោះ បន្លែ ផ្លែឈើ មាន សាធាតុ គីមី ខាង ក្រោម នេះ គឺ ជា វីធីសាស្រ្ដ មួយ ចំនួន ចំពោះ ការ គត់សម្គាល់ ចំពោះ បន្លែ ផ្លែឈើ មាន សារធាតុគីមី ឬអត់ ដែលយើង អាច មើល ដឹង ដោយ ខ្លួនឯង។

១. រូប រាង ខាង ក្រៅ៖ ជា ទូទៅ បន្លែ-ផ្លែឈើ ធម្មជាតិ រូប រាង មិន ល្អ មើល ទេ មិន គួរ ឲ្យ ចង់ ទទួល ទាន ហើយ ទំហំ ខុសៗ គ្នា មាន តូច មាន ធំ មិន ងាយ រក បាន២ ប៉ុន គ្នា ឡើយ ព្រោះ វា បាន លូត លាស់ តាម បែប ធម្មជាតិ។ ចំណែក បន្លែ-ផ្លែឈើ ដែល ប្រើ ជាត់ គីមី ភាគ ច្រើន មើល ទៅ រូប រាង ស្អាត គួរ ឲ្យ ចង់ ទទួល ទាន ហើយ មាន លក្ខណៈ មិន សូវ ខុស ប្លែក គ្នា។

២. ទំហំ៖ បន្លែ-ផ្លែឈើ ធម្មជាតិ ភាគ ច្រើន មាន ទំហំ តូច មិន ងាយ លូត លាស់ ដល់ ធំ ល្អ ឡើយ។ សាឡាត់ ធម្មជាតិ មាន ស្លឹក តូច ៗ មិន បាន រីក ធំ ល្អ ដូច អ្នក ឃើញ សព្វ ថ្ងៃ ឡើយ ប៉ុន្តែ មាន ករណី ខ្លះ វា អាច ធំ តាម បែប ធម្មជាតិ ដែរ គ្រាន់ តែ មិន ងាយ ប្រទះ។ ចំណែក របស់ ប្រើ គីមី អាច លូត លាស់ បាន ធំ ល្អ ជាង ធម្មតា ព្រោះ តែ សារជាតិ ដែល ប្រើ ប្រាស់ អាច ពន្លឿន ការ លូត លាស់។

៣. ក្លិន និង រសជាតិ៖ ប្រសិន បើ វា ជា បន្លែ-ផ្លែឈើ ធម្មជាតិ ពេល ហិត ក្លិន ទៅ មាន ចំហាយ បែប ធម្មជាតិ ម្យ៉ាង ដែល ទាក់ ទាញ ច្រមុះ ជាង បន្លែ-ផ្លែឈើ គីមី។ ពេល សាក ភ្លក់ បន្តិច អ្នក នឹង ចាប់ អារម្មណ៍ ថា បន្លែ-ផ្លែឈើ ធម្មជាតិ មាន ឱជារស ជាង មិន ហាង ក្នុង មាត់ ហើយ ពេល ចម្អិន មិន បាច់ ប្រើ គ្រឿង ច្រើន ក៏ មាន ជាតិ ដែរ។

៤. គ្រាប់៖ ជា ធម្មតា បន្លែ-ផ្លែឈើ ធម្មជាតិ មាន គ្រាប់ តូចៗ មិន ធំ ដូច បន្លែ-ផ្លែឈើ គីមី ឡើយ។

៥. មើល លើ សត្វ ល្អិត និង ដង្កូវ៖ ប្រសិន បើ អ្នក បាន ឃើញ ដង្កូវ និង សត្វ ល្អិត លើ បន្លែ-ផ្លែឈើ ដែល អ្នក ទិញ នោះ វា ជា សញ្ញា ល្អ មួយ ព្រោះ សត្វ ល្អិត និង ដង្កូវ ទាំង នោះ មាន វត្តមាន តែ លើ បន្លែ-ផ្លែឈើ ធម្មជាតិ ទេ។ ប្រសិន បើ ប្រើ គីមី ដង្កូវ និង សត្វ ល្អិត មិន អាច នៅ ទ្រាំ ទ្រ នៅ បាន ឡើយ។

៦. មើល លើ សម្បក៖ សម្បក ផ្លែឈើ និង បន្លែ ធម្មជាតិ ឆាប់ ប្រែ ពណ៌ ទៅ ជា ជាំ ខ្មៅ និង មិន អាច រក្សា ទុក បាន យូរ ដូច របស់ ប្រើ គីមី ឡើយ។

៧. រយៈ ពេល ចម្អិន៖ ជា ធម្មតា បន្លែ ធម្មជាតិ អាច ចម្អិន ឆ្អិន លឿន ជាង បន្លែ ដែល ប្រើ គីមី។

៨. មើល តម្លៃ៖ បន្លែ-ផ្លែ ឈើ ធម្មជាតិ តែង ដាក់ លក់ ថ្លៃ ជាង បន្លែ-ផ្លែ ឈើ ប្រើ ជាតិ គីមី ព្រោះ ការ ដាំ ដុះ តាម បែប ធម្មជាតិ ប្រើ ពេល យូរ ប្រមូល ផល បាន តិច ពិបាក ថែ ទាំ។

៩. មើល ការ បញ្ជាក់៖ ជា ទូទៅ បន្លែ-ផ្លែ ឈើ ធម្មជាតិ តែង មាន ការ បញ្ជាក់ ពី ស្ថាប័ន ចំណី អាហារ ឬ សហគមន៍ ដាំ ដុះ ដែល មាន ការ ទទួល ស្គាល់ ណា មួយ។ ដូច នេះ ត្រូវ ពិនិត្យ ឲ្យ បាន ច្បាស់ រក មើល ការ បញ្ជាក់ ដ៏ គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត មួយ ដែល មាន បិត លើ ផលិតផល៕

ប្រភព៖ sabay