នាទីកសិកម្ម ៖ ស្តីអំពីដំណាំម្រេច (ភាគ១)

0
1795

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ

នាទីកសិកម្ម៖ ដំណាំម្រេច (ភាគ១)

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្បុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz