តើទីក្រុងណាដែលជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតទី ២ នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសសឹង្ហបូរី?

0
1982

ទីក្រុងប៉ារីស គឺជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតនៃប្រទេសបារាំងដែលមានផ្ទៃដី 105 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនចំនួន 2,206,488 នាក់។
ចាប់តាំងពីសតវត្សទី 17 ប៉ារីសគឺជាផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មហាងម៉ូតសិល្បៈវិទ្យាសាស្ត្រតន្ត្រីនិងគំនូរ។

តំបន់ប៉ារីសមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន 681 ពាន់លានអឺរ៉ូ (850 ពាន់លានដុល្លារ) ក្នុងឆ្នាំ 2016 ដែលស្មើនឹង 31 ភាគរយនៃផសសបារាំង។

នៅឆ្នាំ 2013-2014 តំបន់ប៉ារីសមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបខ្ពស់បំផុតទី 3 នៅលើពិភពលោកនិងជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធំបំផុតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។
យោងទៅតាមការស្ទង់មតិអំពីការរស់នៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ 2018 ទីក្រុងប៉ារីសគឺជាទីក្រុងថ្លៃបំផុតទី 2 នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសសឹង្ហបូរីនិងទីក្រុងហ្សូរីចក្រុងហុងកុងអូឡូនិងទីក្រុងហ្សឺណែវ៕