ចំណាយរយៈ១យប់២ថ្ងៃនៅលើទឹកដីនាទិសនិរតី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

0
1751

ជាមួយនឹងអាងទឹកធម្មជាតិដែលលាក់ខ្លួនក្បែរជើងភ្នំបូកគោ ដែលមានចំងាយពីរង្វង់មូលធូរ៉េនប្រហែល ២១គ.ម ធ្វើដំណើររយះពេល២៤នាទី លោក អ្នកនឹង ទៅដល់ ៕

ទឹកដីនាទិសនិរតី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា!

ចំណាយរយៈ១យប់២ថ្ងៃនៅលើទឹកដីនាទិសនិរតី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា!ជាមូយនិងអាងទឹកធម្មជាតិដែលលាក់ខ្លួនក្បែរជើងភ្នំបូកគោ ដែលមានចំងាយពីរង្វង់មូលធូរេនប្រហែល ២១គ.ម ធ្វើដំណើររយះពេល២៤នាទី 😀 ប្រភព : ចេញដំណើរ#Kampot #Kep #Cambodia

Posted by Cambotripnews on Monday, 20 November 2017ប្រភព : ចេញដំណើរ